Stanovisko APP k zahájenému územnímu řízení na využití areálu podél odbočky na Radotín v Lahovičkách jako skladovací plochy pro výkopový materiál

Stanovisko APP k zahájenému územnímu řízení na využití areálu podél odbočky na Radotín v Lahovičkách jako skladovací plochy pro výkopový materiál

 

Obyvatelé dočeného území uplatňují tímto právo prostřednictvím svých zástupců vstoupovat do probíhajícího územního řízení. Vzhledem k umístnění pozemků, které je situačně umístněno v přímém sousedství s rezidenční oblastí obce Lahovičky, předpokládáme že nám nebude upřeno právo podílet se na procesu změny využití dotčených pozemků.

Občané Lahovic a Lahoviček získali v nedávné minulosti příslib zástupců Magistrátu hl. M. Praha o udržení současného stavu Lahovické nivy a ukončení veškeré stavební či skladovací činnosti, která není v souladu s uplatňovanými principy protipovodňové ochrany v oblastech s průtočným, nebo neprůtočným řízením. Na základě této dohody byla ukončena mimo jiné skladovací a navážková činnost společnosti Trefil na náklady obce, kterážto nebyla schopna jinak zakročit proti nezákonnému chování některých společností v této pro hlavní město tak důležité oblasti jakou Lahovická niva bezesporu je. Dovolujeme si upozornit, že z hlediska protipovodňové ochrany obyvatelstva a majetku hl. M. Prahy je to právě území Lahovické nivy, které je jako jediné v celém toku řeky Vltavy a Berounky schopno nabídnou významnou retenční kapacitu. Ta umožňuje hlavnímu městu poskytnout dostatečný čas pro stavbu protipovodňových opatření na území dotčených historicky cenných oblastí. Lahovická obec touto dohodou nebude požadovat aktivní ochranu vlastního území výměnou za ústupky mezi něž patří zachování a další nezhoršování již tak kritického stavu prostředí v obci či jejím přímém okolí, které by měly přímý dopad na zvyšování povodňového nebezpečí, stav ovzduší, či úroveň hluku. Všechny tyto parametry v obci již v tuto chvíli několikanásobně překračují povolené limity.

Dovoláváme se tímto praktického plnění dohod uzavřených zástupci vedení Magistrátu hl. m. Prahy se zástupci naší obce.


 

 

V této stati si dovolujeme vznést námitky proti změně územního rozhodnutí ve smyslu navrhované změny. Jednotlivé body považujeme za zásadní a požadujeme jejich zapracování do výtek k posuzovanému návrhu.

 

 

1.     Prašnost

Považujeme za nešťastné zřízení mezidepoie sypké stavební suti a zeminy v přímé blízkosti rezidenční oblasti. Již v tuto chvíli evidujeme prudký nárůst prašnosti v celé dotčené oblasti a jeho blízkém okolí. Zejména sypkého materiálu pískového charakteru. Vzhledem k povaze naváženého materiálu dochází ke zvedání prašného oblaku při příznivých povětrnostních podmínkách, nebo při manipulaci s naváženým materiálem což snižuje kvalitu bydlení. Již po hodině je možno sledovat viditelné stopy prašného spadu.

 

2.     Dopravní riziko

Deponie zřízená v přímém sousedství se Strakonickou silnicí kterou lze považovat vzhledem k maximální povolené rychlosti za rychlostní podle našeho názoru ohrožuje bezpečnost silničního provozu. V současné chvíli přesahuje výška navážky 5 metrů nad patu této komunikace a více než 7 metrů nad okolním terénem což při nepříznivých povětrnostních podmínkách zvyšuje riziko uvolnění sypkého materiálu malé a střední zrnitosti přímo do vozovky. Deponie není v tomto směru nikterak chráněna proti nežádoucímu náletu například ochrannou stěnou. Povaha materiálu tak může významně přispět ke vzniku dopravních nehod, které za vhodných podmínek mohou zásadně ohrozit bezpečnost silničního provozu. Toto riziko považujeme při převažujícím západním proudění jako obvzláště vysoké.

 

3.     Zvýšení hluku v rezidenční oblasti

Zastáváme názor že již současná výška navážky negativně ovlivňuje hlukové parametry celého území. Zejména obyvatelé v přímém sousedství s touto deponií trpí již tak existujícím nadměrným hlukem způsobeným provozem na komunikaci Strakonická, který je po umístnění mezideponie prokazatelně vyšší.

 

4.     Povodňová rizika

Předpokládáme, že tato mezideponie a zejména složení naváženého materiálu negativně ovlivní škody způsobené případnou povodní na soukromém majetku obyvatel Lahoviček. Z pohledu protipovodňové ochrany nehraje mezideponie ve vztahu ke zvýšení rizika povodní žádný vliv. Jeho existence pravděpodobně ani negativně neovlivní chování povodně v dotčené oblasti, nicméně erozním procesem proudící vody dojde k významnému odplavování deponovaného materiálu směrem k rodiným domům což považujeme za nepřijatelné. Nelze na základě prospěchu jednotlivce zvyšovat škody na soukromém majetku obyvatel této oblasti během mimořádných situací.

 

5.     Chování navrhovatele

Vzhledem k chování navrhovatele, který svévolně a nezákoně zřídil mezideponii ještě před tím než požádal o změnu v územním řízení, který zavedl čištění naváženících nákladních automobilů až na přímou intervenci Policie České Republiky po několikadenních stížnostech místních občanů, který nezavedl čištění komunikace Strakonická od ztraceného materiálu projíždějícími nákladními automobily při současném faktu že složení naváženého materiálu odporuje navrhovanému znění (je zavážen i směsný odpad), nemáme v tuto chvíli důvěru v korektní a čestné chování navrhovatele v dotčeném území. Stejně jako pozbýváme důvěru v respektování zákona ze strany navrhovatele, považujeme další existenci této mezideponie za výrazně rizikovou s ohledem na zkušenosti se společností Trefil v nedávné minulosti kde pak mezideponii muselo sanovat město na své vlastní náklady.

 


 

 

Ve smyslu námitek uvedených v předchozí části dokumentu se dovoláváme dohod se zástupci magistrátu hl.m. Praha o zachování nedotknutelnosti území a požadujeme zamítnutí žádosti změny územního řízení v plném rozsahu.

V případě, že magistrát či ostatní dotčené orgány místní správy nebudou konat ve smyslu platných dohod a zákonů, budou Lahovičtí občané nuceni považovat tyto dohody za dále již neplatné. V takovém případě jsou pak Lahovičtí občané ochotni přehodnotit současnou situaci, která zcela jistě povede k opětovnému spuštění občanské neposlušnosti obyvatel Lahovic a Lahoviček v rozsahu shodném s rokem 2003.

 

Tomáš Pelikán