Přišel i náměstek primátora

Přišel i náměstek primátora

30.3.2003 - Občané Lahovic a Lahoviček se včera v odpoledních hodinách sešli v areálu firmy Autobenex na plánovaný meeting s politickou representací obce i magistrátu. Přítomný byl náměstek primátora Prahy ing. Burgemeister, starosta městské části Zbraslav ing. Valenta, zastupitel OÚ Zbraslav ing. Kadleček ( bývalý starosta Zbraslavské obce ), ing. Holub ( bývalý starosta obce Radotín ), ing Skála ( 21.Základní Organizace svazu ochrany přírody a krajiny ) , ing. Valdhans a ing Hrnčíř ( DHI Vodohospodářské Stavby ), pí. Petrová ( Sdružení Libeňský ostrov ), ing. Kubec cSC ( odborník na povodnové řízení ) a zástupce Povodí Vltavy.

Jako první vystoupil ing. Kubec který přednesl ve svém příspěvku své řešení povodňové ochrany Prahy a dolního toku povodí Vltavy. Zde si celou studii můžete projít samostatně.
<br><img border="0" src="images/galerie/meeting/DSC000681.JPG" align="left">Jako další dostal prostor náměstek primátora Ing. Burgemaister který prohlásil že 27.1.2003 rada magistrátu ukončila analýzy a diskuze odborníků které na popud města vypracovávaly modelové a situační plány pro krizové řízení a celkové řešení problému průtoku rozvodněné Vltavy Prahou. Bohužel musím konstatovat že žádný z těchto plánů neobsahoval studie problému Lahovice- Lahovičky které podle mých zdrojů inicioval magistrát až 17.3.2003 tedy pouhé dva týdny před naším setkáním. A tak mohu říci jen škoda že se s ním nemohl ing. Burgemaister seznámit o něco dříve než na našem setkání. Zástupce projektující firmy DHI pozval náměstek primátora na náš meeting aby nám předvedli některé modelové situace a byli tak schopni deklarovat jeho dřívější prohlášení o nemožnosti stavby nebo řešení povodňové ochrany Lahovic a Lahoviček. Dále pan ing. Burgemaister jasně řekl že Lahovice a Lahovičky mají z hlediska protipovodňové ochrany ze všech pražských částí nejhorší podmínky pro její zbudování a náklady na ni by přesáhly 600 milionů Korun a to si Praha nemůže dovolit. Nabídl pouze diskuzi o možnostech povodňové ochrany pro nižší povodňové stupně typu 20-30ti leté vody kde náklady na její zbudování prudce klesají. Pan náměstek primátora pak rozvedl svůj hovor na problém pojišťoven a pojistného kde ve svém vstupu reagoval na můj dřívější dopis kde jsem navrhl aby město zřídilo speciální pojistný fond se státní podporou kde by si jednotliví vlastníci objektů v zátopových zónách pojistili svůj majetek a přispívali tak do společné kasy ze které by se pak v případě podobné přírodní katastrofy mohly čerpat potřebné finanční prostředky daleko efektivněji než od pojišťoven na základě odborného posudku. Zde pan ing. Burgemaister prohlásil že myšlenka není špatná a s mírnými změnami ji navrhne radě jako variantu podpory rozvoje záplavových oblastí kde pojišťovny odmítají majetek postižených znovu pojistit. Rovněž připomněl že město vidí velké možnosti jen v samostatném či osobním jednání s jednotlivými vlastníky nemovitostí při řešení jejich momentální situace. Tím podmínil i ochotu města k vykupování nemovitostí od Lahovických domkářů. Ve svém příspěvku se již pod tlakem dotazů dále stočil k problému skládek a deponií stavebních sutí na majetcích některých soukromých vlastníků. Hovořil o tom že si příslušné lokality prohlédl a vyjádřil obavy nad tím že bude velkým problémem zmíněné deponie v dohledné době zlikvidovat. Zapomněl však dodat že to byl právě úřad magistrátu který vždy rušil pravomocná rozhodnutí místního stavebního odboru o likvidaci jedné a té největší z nich. Vyjádřil rovněž obavu nad tím že zřizující podnikatel nebude mít dostatečné finanční krytí této operace a že nakonec bude magistrát muset na tuto likvidaci vytáhnout peníze z peněženky daňového poplatníka. Nicméně prohlásil že danou situaci monitoruje a již podnikl několik kroků k nápravě celé situace. K problému kanalizace v obci poznamenal že se připravuje jeho výstavba pro rok 2004.<img border="0" src="images/galerie/meeting/DSC000861.JPG" align="right">
<br>Ing. Valenta vystoupil ve svém krátkém bloku a shrnul základní informace svého předřečníka a dodal jen k problému nově zavážených polí stavební sutí v prostoru Lahovic kde došlo k incidentu mezi inspektorem hlídky životního prostředí magistrátu a zaměstnanci nejmenovaných firem. Zdůraznil že bohužel celá situace je nekontrolovatelná neboť správce majetku rodiny Bartoňů je momentálně na dovolené a není možnost skládku ani pravomocným rozhodnutím zastavit. Policie a to městská i státní bohužel není ochotna na pozemku zasáhnout s odůvodněním že se jedná o majetek soukromý. Zajímalo by mě jak by celá situace vypadala kdyby si každý z nás vyvezl svůj odpad na své pozemky na polích v okolí obcí a jak by tedy v tu chvíli městská policie reagovala. No nic.
<br>Jako další vystoupil ing Valdhans z projektážního oddělení Vodohospodářských staveb DHI se studií možností protipovodňových ochran Prahy včetně obcí v jižním pásmu Prahy. Spolu s ing. Hrnčířem předvedli mapy rozlivu  tak jak se ji podařilo dopočítat a rychlostní mapy říčního proudu při stejných podmínkách jaké byly při loňských povodních. Zde podle studie poukázali na fakt že v přímé linii eventuální zábrany bude proud vody velmi silný. Její možnosti působením říční eroze jsou tak velmi sporné protože by mohlo dojít k postupnému odemílání podloží a následnému provalení celé hráze což by mohlo mít dalekosáhlejší následky. Na tomto místě bych rád upozornil na fakt jsou-li domy v těchto místech vystaveny působení takových proudů proč nejsou jako potencionálně nebezpečné radši zbourány. Na otázku zda jsou schopni postavit zábranu která by podobný proud vydržela však odpověděli že ano. Samozřejmě to ale s sebou nese výrazně zvýšené náklady na její stavbu než na klasickou sypanou hráz, nebo „mobilní zábranu“ která má svou funkční hranici na úrovni 3,5 metru a vyčíslil náklady na zruba více než 700 milionů korun. Zároveň podotknul že nejhorším aspektem ochrany tohoto území před povodněmi je vytváření ostrovů uprostřed řeky. Díky tomu by se prý v budoucnu muselo celé území evakuovat s dostatečným předstihem neboť: „museli by se lidé z tohoto místa dostat ještě před uzavřením Zbraslavské silnice aby to pak nedopadlo nějakými vrtulníky ve chvíli kdy už je pozdě“. Na dotaz kolik centimetrů vodního sloupce vytvořila v místě Modřanského jezu tzv. „Trefilova hromada“ odpověděl ing. Hrnčíř že nemá přesné výsledky ale prakticky lze uvažovat o hodnotě 35 cm nad kulminační hladinu povodně 2002.
<br>V dalším bloku vystoupila pí. Petrová z Nadace Libeňský ostrov která se k našemu sdružení připojila neboť je sdružení otevřeno všem občanům kteří byli zasaženi povodní a mají pocit že se k nim jejich představitelé nechovají tak jak potřebují a že jejich potřeby jsou bagatelizovány na obecná vyjádření politických zástupců. Ve svém příspěvku nastínila všechny zásadní body programu sdružení které zaštiťuje některé organizace jako Svaz Zahrádkářů, tělesně postižených, různá další sportovní a výchovná sdružení která v místě zvaném Libeňský ostrov vlastní objekty a zajišťují pořádek v okolí tohoto ostrova. Společně tak čelí magistrátu který rozhodl o ukončení platnosti nájemních smluv na dočasné nájmy zahrádkářů a sportovních organizací a jejich následné likvidaci z tohoto ostrova. Protože však nejde o stavby pevné ale dočasné ( zejména montované lehké konstrukce loděnic atp.) prohlásila že jsou ochotni dle platných vyhlášek tyto dále udržovat a obnovovat místní zeleň a pořádek. Dále uvedla že na druhé straně řeky k tomuto kroku již došlo a jediným efektem bylo prudké zvýšení kriminality a postupný ústup zájmu místních obyvatel o návštěvy vybudovaného parku ve kterém se bojí pomalu i vyvenčit své psy. Upozornila též na fakt že na dalším Pražském ostrově Štvanice dochází ke kuriosní situaci kdy všechny stavby jsou nejen že opravovány ale i rozšiřovány včetně dalších úprav v podobě skateboardových ramp a to bez jakýchkoli protipovodňových opatření. Z tohoto důvodu se pí Petrová společně s ostatními nájemníky Libeňského ostrova domnívá že jde pouze o komerční záměr některé větší firmy která svým tlakem na magistrátních úřednících je schopna prosadit svůj komerční záměr na úkor normálního občana.
<br>V dalším vstupu promluvil bývalý starosta Radotína ing. Holub. V úvodu prohlásil že v době kdy vznikal původní návrh protipovodňových opatření ( 1998 ) se počítalo s vodou maximálně stoletou a v době kulminace srpnové povodně ji tato přesahovala o více než metr což by v případě dobudování ochrany tak jak byla navržena silně znepokojilo občany a diskreditovalo tak celé řešení. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem a schopnostem obou toků sejít se ve své kulminaci je proto rád že zmíněná ochrana oblasti vznikne na náměty povodně loňské tak aby ji přesahovala o několik desítek centimetrů. Vyjádřil však pochybnosti že i v Radotíně se najdou místa která nepůjdou z finančních důvodů ochránit zmíněnou bariérou a budou tak vydána na milost síle vodního toku. Zdůraznil že v Radotíně mají stejné podloží a stejné podmínky a možnosti ale jedna věc je důležitější. Radotín přiléhá k řece pouze jednou svou stranou a okolní kopce tak nabízejí snadné zbudování takové ochrany třeba oproti právě Lahvicím které se svou polohou stávají nutně ostrovy. Vyzval však ke komplexnímu řešení všech aspektů této problematiky a zvážení všech finančních variant těchto řešení které by v konečném důsledku mohly znamenat konečné řešení problematiky povodní.
<br>Za ekologickou aktivitu promluvil ing. Skála který zopakoval aktivity svého sdružení po loňských povodních kdy členové a dobrovolníci této organizace ve svém volném čase likvidovali následky povodní v nádrži Krňák před Zbraslavským zámkem a v prostorách mezi silnicí K Přehradám na Vltavou. V současné době ale podle svých slov dostal podnět k prošetření aktivit architekta Rumla na území Lahovického pole na kraji křižovatky Strakonická - K přehradám kde dochází k zavážení polí stavební sutí a k postupnému skrývání pod ornici. Členové výše zmíněné ekologické organizace mají samozřejmě zájem na tom aby prostředky a síly které na obnovu tohoto území poskytly nesloužili někomu k pochybným účelům nebo dalšímu postupnému zavážení navážkou která se v posledních čtrnácti dnech začala masivně rozrůstat působením několika firem. Při zběžné kontrole zjistil že skládka na daném místě vznikla a tak se v součinnosti s některými místními občany pokusil zabránit v jejím dalším vytváření. Dále zjistil že tato skládka byla vytvořena na soukromém pozemku rodiny Bartoňů a protože nikdo z rodiny nebyl v dané době k dispozici pokusil se ze své pozice prostého občana vstoupit nákladním vozům do cesty a znemožnit jim tak přístup do dané lokality. A tak v pátek došlo k incidentu kdy inspekce životního prostředí na místě vydala přísný zákaz dalšího navážení odpadu a vyměřilo tučnou pokutu. Dokonce došlo k tomu že příslušného inspektora Trávníčka málem srazilo jedno z vozidel které do prostoru vyrazilo. Dodal že poměry panující v prostoru Lahovic a Lahoviček jasně deklarují naprostou nechuť místních orgánů rázně řešit problémy ve svém okolí. Celou situaci dokresluje fakt že se některé firmy v této oblasti chovají jako na divokém západě neboť ke své obraně musel sáhnout i po zbrani. Až teprve poté zasáhla do té doby přihlížející státní policie a vzala všechny zúčastněné k výslechu. Přirovnal pak poměry v prostorách Lahovic k problému tzv. Trefilovy skládky kde k podobným inzultacím došlo již několikrát a to bez ohledu na vlastníky pozemků které pan Trefil ke své skládce zneužívá. Doslova řekl: „Je se potřeba podívat na to, že orgán státní zprávy musí konat je-li porušován zákon bez ohledu na vlastníka! Jsou-li poškozovány zájmy které jsou chráněny zákonem orgány státní zprávy musí konat stejně tak má konat i policie a to jak státní tak městská a to že tomu tak není je velice smutné a nakonec to odráží i stav který kritizuje Evropská unie. Prostě nejsme právním státem! Ten kdo má silné a špičaté lokty může si dovolit cokoliv.“ Státní zpráva mu v tom buď nechce nebo nemůže zabránit.
<br>Další host byl zaměstnancem Povodí Vltavy. Ve svém příspěvku se vyjádřil skepticky ke studiím ing. Kubece v oblasti výroby el. energie. Dále pak proti jeho studii použil námitku která se v poslední době několikrát diskutovala v médiích o využití přehrad k rekreačním účelům a vyjádřil určité obavy z takové šíře problémů které by případná realizace mohla ovlivnit. Dále uvedl že povodí může maximálně stanovovat nebo určovat podmínky odtokových poměrů a jejich vliv na stavby které v případném zátopovém prostoru vyrostou. Upozornil také na fakt že by případná stavba protipovodňové zábrany mohla mít katastrofální vliv na hladinu i úroveň podzemních vod v obci. Velké emoce obecenstva vzbudil však jeho výrok o tom že na podzim došlo k výraznému čištění a prohrábkám řek na obou tocích. Jistě nemusím připomínat že ještě před deseti lety byla řeka o pěkných pár metrů širší neboť navigace která byla jasným břehem řeky dnes již zmizela pod nánosy zeminy a po celé délce soutoku je vzdálena od faktického břehu i několik více metrů. Bohužel se o tomto faktu nenechal přesvědčit a tak zřejmě i po našem meetingu odjel s přesvědčením že povodí dělá co může. Dodal jen fakt že vzhledem ke skutečnosti kdy je Berounka splavná až do Radotína vše svědčí o malém znečištění řeky v tomto úseku. Zapomněl však opět na skutečnost že ani vyšší hladina zanesení dna řeky nemůže vzhledem k šíři a průtoku znamenat nic jiného než jen navýšení původního dna bez ohledu na splavnost. Zdůraznil však že povodí dělá co může a na letošní rok připravuje rozsáhlé prohrábky říčního dna v celém úseku řeky.
<br>Závěrem vystoupil bývalý starosta ing. Kadleček který ve svém příspěvku varoval před unáhlenými a radikálními kroky které by v budoucnu mohly znesnadnit komplexní řešení. Vyzval zůčastněné odborníky k otevřené odborné diskusi ze které by měl vzejít konečný návrh řešení. Nezapoměl ani zdůraznit fakt že naše oblast byla v nedávné minulosti z velké části přeměněna právě v důsledku absolutního pohrdání povodňovým problémem. Shrnul všechny příspěvky a vyjádřil naději že se snad konečně poučíme z předchozích chyb.
Tím byly základní body prvního jednání vyčerpány. Dalšímu bodu tzn. diskuzi se budu věnovat v sekci odpovědna. Podrobněji se však pokusím komentovat problémy které byly na meetingu vysloveny v jednotlivých sekcích ( Trápí nás ). Konkrétně připravuji rozsáhlý článek na téma Povodí kde se pokusím napadnout argumenty které tato organizace na meetingu vyslovila. Budou následovat další články ke kterým samozřejmě zřídím diskuzní fórum kde budete moci nejen vy ale i pánové z povodí nebo i jiných organizací odpovídat popřípadě vyvracet naše argumenty. Takže těšte se!!!!
Omlouvám se za chybějící interpunkci a možné chyby, šlo o rychlé zpracování šestihodinové nahrávky