Padesátka na Strakonické? Proč? A proč ne

Padesátka na Strakonické? Proč? A proč ne

Tento článek vzniknul jako příspěvek k diskusi o aktuálních změnách v dopravě v katastru Prahy 16. Částečně jako reakce na aktivity webového portálu "http://www.zavolantem.cz", " http://www.osbid.cz /" a facebookovým akcím typu "Protestní jízda po Strakonické" 7.9.2012 v 0:00..

Autoři článků na zmíněných portálech si kladou otázku Proč je na Strakonické v úsecích Malá Chuchle - Velká Chuchle a Lahovičky snížena rychlost jízdy na 50km v hodině. Bohužel se ale na zmíněné otázky nepokouší logicky protiargumentovat svým závěrům.

Na druhou stranu netuším proč odbor dopravy Hl.m. Praha mlčí a neposkytne smysluplné odpovědi. Několik z nich se pokusím v následujících řádcích shrnout. Jako osoba žijící v těsném sousedství této dopravní tepny mohu tak myslím, že mám právo se k tomuto tématu vyjádřit nejen za své sousedy a sousedy jejich sousedů.

 

Kapitola první: Transitní doprava Spořilov - odklonění transitní dopravy přes ulici Strakonická

Snad každý v současné chvíli ví, jak složitá jednání se vedou s ohledem na stále nedokončenou část Městského okruhu z D1 do Běchovic (a opačně), která má za úkol vyloučení nákladní dopravy z Jižní spojky v návaznosti na současný stav dopravní vytíženosti výpadovky z centra na D1. Jde především o nákladní automobilovou dopravu ze směrů Hradec Králové, Mladá Boleslav a díky novému mimoúrovňovému křížení v Satalicích i z Ústí nad Labem na Strakonice, Plzeň a v opačných směrech. Tedy stav kdy tato transitní doprava může využívat stávající Jižní Spojky pouze v rozsahu Černý Most - Michle a dále pokračovat ve směru Brněnská - Exit na městký okruh R1.

Úplné vyloučení transitní nákladní dopravy má přijít až s dokončením zmíněného úseku R1 do Běhovic (pozn autora).

Doprava ve zmíněné městské části (Spořilov) vedla ke vzniku několika občanských sdružení, která si prostřednictvím svých městských částí vymáhají změnu trasy transitní dopravy. MHMP vyloučilo možnost původní trasy přes ulici K Barandovu a začaly vážné úvahy nad změnou trasy do ulice Strakonická v úseku Barandovský most - Lahovice (Mimoúrovňové křížení na R1). Nákladní doprava měla a má projíždět v tomto úseku zejména v nočních hodinách.

Samozřejmostí v tomto případě je, že se i v této městské části (Praha 16) vyskytla vlna nevole zejména mezi jednotlivými obcemi, jejich občany a místními sdruženími. Jak ostatně dokládá přiložený odkaz: 14.Mimořádné jednání zastupitelstva V. Chuchle Je těžké si představit že by se zmíněná aktivita v rezidenčním území odrazila jinak.

A tím se i dostáváme k deruhé kapitole této úvahy.

 

Kapitola druhá: Akustická zátěž

Autor článku na portálu www.osbid.cz říká: Dále nám MHMP poskytl informaci, že předmětným místem projede denně 49.850 vozidel. Počet obyvatel, kterých se bude nějak dotýkat snížení hlučnosti, je vyjádřen číslem 800. Jinak řečeno, téměř 50.000 řidičů musí zpomalit, aby 800 občanů pocítilo předpokládané a prakticky neověřené snížení hlučnosti o 0 až 3 dB.

Nebudu hodnotit lidské hledisko autora, to už ponechám na něm samém a jeho vlastním svědomí. Ale pokusím se zhodnotit technickou část. Dokonce jsem ochoten autora pozvat na zahradu svého domu a empiricky mu dokázat praktický efekt změny rychlosti v úseku Lahovičky.

Faktická změna akustického ruchu v oblasti Lahoviček je po provedených změnách významně pozitivní. Týká se to zejména aerodynamického hluku, které produkují rychlejedoucí vozidla. Úrovně zvuku můžeme hodnotit podle specifických kategorií:

  • Aerodynamický hluk - způsobený odporem vzduchu - aerodynamický hluk vzrůstá s úrovní tření vzduchu v závislosti na rychlosti vozidla. Tady je bohužel fyzika pro autory článků nepříjemným soupeřem.
  • Mechanický hluk - motor a ostatní součásti - Úroveň hlučnosti motorů u moderních automobilů a i nákladních vozů došla značných změn. Celková úroveň hluku tak až na jednotlivé "peaky" způsobované starými Škodovkami, nebo Aviemi,  tak musela nutně poklesnout i beze změn.
  • Tření - hluk způsobovaný pneumatikou a jeho kontaktu s vozovkou - tady jde opět o fyziku a její závěry jsou bohužel neúprosné.

Subjektivní hodnocení. Aerodynamický hluk významě poklesl. Celkem snadno se dá odhadnout podle zvuku vozidlo, nebo spíše řidič, který zmíněné omezení rychlosti nerespektuje. Mechanický hluk se snížil hlavně díky lepšímu odhlučnění motorů vozidel a tady bych možná souhlasil, že v hlubších kmitočtech může být změna nepozorovatelná. Hluk tření pneumatik o vozovku je ale opět podstatně lepší při aktuální rychlosti (50kmph) oproti původní (80kmph). Srovnáno, zhodnoceno to znamená, že došlo k významnému úbytku vysokotónových kmitočtů, které ale ve svém důsledku znamenají velmi pozitivní změnu. Změnu, která je opravdu znatelná a potřehnutelná lidským uchem. Nehledě na to že vlastním slušnou zvukovou aparaturu a pro GoldWave mám i jiné využití, dovolím si tvrdit, že příslušné měření moje závěry i prokáže.

Proč Magistrát nedokáže předat aktuální hodnoty průzkumu hlučnosti může být způsobeno tím že jej na vlastní náklady nechala zhotovit MČ Velká Chuchle a tudíž jím magistrát ve svých pramenech nemusí  disponovat. Jsou zřejmě přiložené k příslušným jednacím materiálům. Jinými slovy nejsou součástí globální mapy hlukových emisí, ale jen přílohou jednacího bodu o čemž nemusí mít příslušný odbor MHMP žádnou povědomost.

A jistě teď určitě namítnete, ale tmu všemu se dá přeci účinně bránit prostřednictvím protihlukových bariér, nebo vysokými zdmi ve formě oplocení pozemků přiléhajících ke komunikaci... a tím se dostáváme ke třetí kapitole.

 

Kapitola třetí: Protihluková a jiná opatření

A tady bohužel padá pověstná kosa na kámen. Ve všech zmíněných oblastech (Velká / Malá Chuchle a Lahovičky včetně). Situace je ale mírně odlišná podle aktuální lokality.

Velká Chuchle - nedávno došlo k dokončení první fáze protipovodňového opatření. Jistě jste si všichni všimli betonové zídky, která vyrostla na středním dělícím pásmu. Bohužel nejde o mobilní prvky, ale o pevná betonová tělesa, která jsou zapuštěna pod fundament Strakonické silnice až do kamenného podloží skrz písečné lavice. Výška zábrany (cca 80 cm od povrchu vozovky) je naprosto výjimečně nevhodná z pohledu odrazivosti hlukových emisí do volného terénu. Jinými slovy se zvuk o tuto betonovou stolici láme v místech, kde by byla za jiných okolností vystřelena mimo ( směrem k řece). Tento zvuk se ale nyní odrazí a se zajímavějšími efekty a intenzitou (tunelový efekt) putuje směrem k rezidenční oblasti. Snížení rychlosti je tak v tomto místě nevyhnutelným faktem. Za předpokladu že v dohledné době nebude zbudována protihluková ochrana ve směru k rezidenčním oblastem nedá se ani předpokládat že bude rychlost zvýšena. A jak známo, Magistrát na protihlukové stěny peníze nemá. Jinak by tato opatření budoval i jinde. Zde těch 800 lidí za to nestojí! Mimochodem i to je důvod, proč je snížení rychlosti zavedeno pouze jednosměrně.

Malá Chuchle - situace v Malé Chuchli je obdobná. S tím rozdílem že zde se protipovodňová opatření budou teprve budovat.

Lahovičky - Lahovičky jsou ale ještě zajímavější oblastí. Jedná se totiž o jediné místo, kde Strakonická silnice prochází návsí obce. Tedy středem obce. Protipovodňová stěna zde sice nevyroste, ale díky dřívějšímu vedení MHMP a Závodiště Velká Chuchle, došlo ke změnám v trase výstavby Strakonické rychlostní silnice. Ta tak místo obchvatu obce prošla jejím středem. A jak známo průjezd obcí je v prakticky všech jiných částech velké Prahy omezen rychlostním limitem (Průmyslová, V Holešovičkách) kde nemůžete tvrdit, že jde o jednoznačné výjimky.

Jednou z nejhůře postižených obcí jsou právě Lahovičky protože právě díky neexistenci protipovodňových zábran se jedná o území průtočné, nechráněné. A z pozice stavu jsou tyto povinny držet se následujících pravidel:

  • je zakázáno budovat oplocení plné nebo pevné. Povoleno je pouze oplocení pružné, vzdušné.
  • na území platí úplná stavební uzávěra
  • Povoleno je pouze obnovovat či opravovat již dříve vybudované

Díky těmto faktům je jasné že i kdyby většina místních ráda, protihlukové oplocení svého pozemku vybudovat nemohou. A věřte, že bych i já velmi rád takové oplocení vybudoval.

 

Hodnocení:

Nákladní doprava a její následky jsou na Strakonické silnici dlouhodobě známy. Ještě většina z místních má v paměti dopravní nehodu při níž utržené kolo nákladního automobilu usmrtilo a zranilo několik osob na autobusové zastávce v Lahovičkách v sedmdesátých letech. O létající utržené protektory zejména v letních měsících ještě v dobách čilého transitního provozu nebyla nouze až do nedávné historie (ještě předloni). A i kdyby po chodníku podél Strakonické silnice chodilo byť jen jedno dítě na autobus do školy, budu velmi tvrdě bojovat, aby tam ta padesátka zůstala.

Vliv na dopravu směrem do centra i z centra lze díky rychlostnímu omezení hodnotit velmi pozitivně. To se ale uvidí lépe až po prázdninách, kdy provoz významně zhoustne.

Konec konců největším kritikem "osmdesátky" na strakonické byl Dopravní Podnik Hlm.m. Prahy. Řidiči městské hromadné dopravy si stěžovali, že díky vysokým rychlostem v místech autobusových zastávek se jen obtížně zařazují zpět do provozu. A ruku na srdce, mají pravdu. Kdykoli vyjíždím od svého domu (výjezd mám přímo a kolmo do strakonické silnice),  málokoho napadne, že pouhou změnou jízdního pruhu umožní někomu vyjet na komunikaci (protože všichni svorně drží jednu linii v pravém pruhu a levý znají jen v případě, že ten šnek před nimi jim fakt překáží). Což je přesně v čecháčkovském duchu "co se přede mně s...š, když teď tu jedu já!". Ti, kterým ohleduplnost k ostatním prostě chybí. Jednoznačně výmluvná je pak v tomto smyslu právě věta: Jinak řečeno, téměř 50.000 řidičů musí zpomalit, aby 800 občanů pocítilo předpokládané a prakticky neověřené snížení hlučnosti o 0 až 3 dB.

A já se ptám jakým řidičům? Těm ignorantům, kteří se schovávají do svých prosklených kukaní a s rukou zanořenou v klaxonu až nadoraz projedou celou obcí? Těm jako je červený Transit (SPZ 3A5 0006)? Idiot jako ostatní co se schovají za své auto a pak si samolibně říkají: "To jsem jim to ale nandal!". Chudáčci, kteří přes den i v noci troubí pod okny lidem, kteří s tím vším nemají prakticky nic společného? To má být odraz těch 50ti tisíc řidičů?

Jestli to náhodou někdo kazí všem ostatním pánové, jste to především vy sami!!! Tak si prosím nestěžujte. Jestliže neumíte respektovat platné zákony, nedomáhejte se jich.

 

Tomáš Pelikán