Vážení sousedé,

Vážení sousedé,

28.3.2003 - dovoluji si Vás v krátkosti informovat o tom, že Magistrát hl.m.Prahy vydal ve vší tichosti dne 25.3.2003 novou vyhlášku hl.m.Prahy č. 7/2003. Tato nová vyhláška mění (zpřísňuje) tzv. obecné technické požadavky na výstavbu v hl.m. Praze a je účinná od 1.5.2003.


Důležité se mi zdají tyto pasáže cit.vyhlášky :           

27. V čl. 12 se doplňuje odstavec 6, který zní:„(6) Oplocení nelze zřizovat v aktivní zóně záplavového území.

38. V čl. 22 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Úroveň podlahy obytné místnosti staveb v záplavovém území musí být nejméně 1 m nad hladinou, podle které bylo záplavové území stano­veno, s výjimkou staveb v územích chráněných po realizaci trvalých a zajištění mobilních protipovodňových opatření proti průtokům ve vodním toku, včetně realizace zařízení proti zaplavení odpadními a srážkovými vodami.“.
Pokud tomu tedy správně rozumím, pak v případě, že LAHOVICE budou prohlášeny za tzv. aktivní zónu, což je již navrženo, pak si nebudeme moci postavit ani plot, což mi dnes potvrdila i pracovnice odboru výstavby MČ PRAHA RADOTÍN jako místně příslušného stavebního úřadu pro kat.úz.LAHOVICE. Dále z uvedeného plyne, že od 1.5.2003 tak jak tak lze v LAHOVICÍCH zřizovat (při splnění ostatních restrikcí) nově obytné místnosti  pouzeve výšce cca. jednoho metru nad úrovní Strakonické ulice, což je v praxi nesmysl, neboť takové stavby by mohly mít snad obytnou jen půdu.     Tolik pro vaší informaci