USNESENÍ

USNESENÍ

8.7.2003 - <br>Rady hlavního města Prahy
<br>
<br>číslo 1041
<br>ze dne  8.7.2003
<br>k návrhu na majetkoprávní vypořádání s vlastníky nemovitostí, postižených povodní v srpnu 2002 v k.ú. Lahovice

<br>Rada hlavního města Prahy
<br>
<br>I.    bere na vědomí
informaci o situaci v k.ú. Lahovice, která je obsažena v důvodové zprávě k návrhu tohoto usnesení
<br>
<br>II.   souhlasí
se záměrem uzavírat kupní smlouvy mezi hl.m. Prahou (kupující) a vlastníky rodinných domů a pozemků s nimi souvisejících (prodávající) v k.ú. Lahovice, postižených povodní v srpnu 2002, kde předmětem koupě budou rodinné domy a pozemky s nimi související, ve vlastnictví shora označených vlastníků, přičemž kupní cena bude stanovena podle znaleckého posudku
<br>
<br>III.  ukládá
<br>1.  MHMP - OSM MHMP
<br>1.  vést ve spolupráci s městskou částí Praha - Zbraslav jednání s vlastníky, označenými v bodě II. tohoto usnesení, vedoucí v případě dohody stran k možnosti uzavření kupní smlouvy podle bodu II. tohoto usnesení
<br><br><br>
<br>Kontrolní termín:  31.12.2003
<br>2.  MHMP - OMI MHMP
<br>1.  v souvislosti s bodem II. tohoto usnesení prověřit návrhy na realizaci opravy a výstavby infrastruktury v k.ú. Lahovice v příštích letech
<br>                                                                                              
<br>Kontrolní termín:  31.10.2003
<br>
<br>
<br>
<br>MUDr. Pavel Bém
<br>primátor hl.m. Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>Ing. Jan Bürgermeister
<br>náměstek primátora hl.m. Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>Předkladatel:   náměstek primátora Bürgermeister
<br>Tisk:                3917
<br>Provede:         MHMP - OSM MHMP, MHMP - OMI MHMP  
<br>Na vědomí:      odbory MHMP