Poučení z jarních povodní L.P. 2006

Poučení z jarních povodní L.P. 2006

30.5.2006  - Prudké jarní tání letošního jara zamotalo hlavu kdekomu - vodohospodářům, politikům, státní i obecní zprávě, ale samozřejmě také obyčejným lidem. Stejně jako v jiných obcích v povodí Vltavy, Labe, Moravy, Ohře, Lužnice a spousty jiných toků, které letos nastoupaly do závratných výšin až „tisícileté vody“ (Sázava), se i na Zbraslavi s velkým neklidem očekávalo vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity. Naštěstí nebo bohužel k tomu ale nedošlo. Proč?! Touto a řadou dalších otázek se budu zabývat v následujícím zamyšlení nad zachmuřenými prvními dubnovými dny nejen v Lahovické kotlině.

<br><b>Krizový štáb a informace</b>
<br>Předně bych rád poděkoval vedení Zbraslavské radnice která umožnila mně jakož i několika dalším Lahovickým přítomnost při jednání Krizového štábu naší městské části. Musím s velkým potěšením ocenit perfektní připravenost a spolupráci celého týmu krizového štábu i zaměstnanců nejen radnice. Obrovským krokem vpřed byla forma informačních kampaní, které uváděly občany ohrožených částí obce do aktuálního dění s pravděpodobným výhledem. V průběhu povodní jsem zaregistroval požadavky k větší informovanosti od občanů z neohrožených částí. Štáb však musí postupovat podle daných možností. Vidím informační sílu nezávislých informačních serverů, jako jsou www.Lahovice.cz, www.zbraslav.info či obecní www.mczbraslav.cz. Přestože byla letáková akce velmi úspěšná a povětšinou s díkem přijímána, rozhodl se krizový štáb vytvořit databanku kontaktních údajů občanů v ohrožených oblastech tak, aby v případě potřeby mohla být využita mobilní čísla pro předávání naléhavých informací formou sms zpráv. Lidé bez mobilního telefonu by byli kontaktováni na pevné lince. V tomto vidím obrovský skok dopředu. Kontaktní údaje jsou již pro tuto potřebu na radnici uloženy. Předpokládám, že radnice brzy přistoupí k rozšíření databáze o další občany z méně ohrožených částí obce.
<br><br><b>Chybné plány</b>
<br>Jako velké fiasko při odhadu škod způsobených případným nastoupáním vodní hladiny se ukázal systém připravený vodohospodáři po povodních v roce 2002. Ten počítá pouze se souměrným nárůstem hladin Berounky i Vltavy a jejich nastoupáním v oblasti soutoku. Což, jak ukázaly letošní jarní povodně, není vždy pravděpodobné. Průtoky přepočítávané na vodočtu Malá Chuchle, s nimiž tento systém pracuje totiž počítají s průtokem Vltavy až pod soutokem. Jejich vypovídací hodnota je tedy klamná. Případná disproporce mezi průtoky Berounky a Vltavy se projeví na Zbraslavi co do nárůstu hladiny rozdílně. Právě tak se řeka chovala letos. Berounka dosáhla pouze prvního povodňového stupně pod hlavními přítoky v Berouně. Na soutoku s Vltavou se příliš neprojevovala a její povodňová špička se dala spíše jen odhadovat. Současně s postupným snížením průtoku v Berounce tak vodní díla nad Prahou přikročila k vyššímu odpouštění nahromaděných zásob, aby dorovnala průtok v Malé Chuchli do 1500m3/s. To však přineslo nečekané komplikace právě ve Zbraslavi. Když průtok Vltavy pod VD Vraný překročil 31. března 1200 m3/s a dále stoupal, vybřežila se Vltava ve Zbraslavi a začala ohrožovat obytné budovy na Závisti a v ulici Spojařů. V této chvíli bylo přikročeno k evakuaci. V několika následujících hodinách tyto objekty začala Vltava skutečně zatápět. V ohrožení se tak ocitla trafostanice a kanalizační řad v ulici Spojařů. S tím ale žádný plán ohrožení nepočítal!! Průtok v Malé Chuchli totiž nedosáhl hranice 1500 kubíků za vteřinu a jak se později ukázalo, chybou v kalibraci měřeného průtoku v Malé Chuchli byl skutečný průtok ještě daleko nižší než deklarovaných 1440 m3/s. Chápeme-li jako třetí stupeň povodňové aktivity stav kdy dojde k vybřežení toku do té míry, že přímo ohrožuje obytné budovy došlo na Zbraslavi k překročení třetího povodňového stupně při průtoku Vltavy objemem 1200m3/s.
<br><br>Třetí stupeň nebyl vyhlášen. Proč?
<br>Odpověď na tuto otázku není příliš jednoduchá, a abych se přiznal neznám na ni přímou odpověď. Zřejmě za tento stav může přidružení Zbraslavi jako městské části k hlavnímu městu. Jak jsem se dozvěděl, nemůže městská část podle současného stavu věcí vyhlásit stav ohrožení samostatně. Kdyby došlo k vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity pro celou Prahu, došlo by dle regulací k mnoha omezujícím změnám. Předně by to znamenalo uzavření části provozu metra, i když to reálná situace nevyžaduje. Průtok Vltavy dále za soutokem byl bezpečně v mezích druhého stupně. Snad právě proto pohlíželo mnoho městských částí na Zbraslav velmi podezíravě, když žádala o posily policejního sboru. Jak se v průběhu povodně několikrát vyjádřil starosta Valenta, málokdo na krizovém štábu hlavního města uvěřil, že situace na Zbraslavi je velmi vážná, když v centru města se tak nejevila. Stejně jako Lahovice a Lahovičky (jedna z nejohroženějších částí města) nebyla vnitřní Praha ohrožena povrchovou vodou.
<br>Mohlo by se zdát, že jde jen o slovíčkaření: druhý nebo třetí stupeň… vždyť je to jedno. Právě, že není!!! Například podle zákoníku práce je zaměstnanec oprávněn získat bezodkladné neplacené volno pro období, v němž je v jeho bydlišti vyhlášen stav ohrožení (tj. třetí stupeň povodňové aktivity). Stejný paragraf platí i pro dobrovolné členy záchranných složek, kupříkladu pro Sbor dobrovolných hasičů, který právě na Zbraslavi z velké části nese tíhu prací v terénu. Navíc tím i místní úřad získává pravomoc k některým „zvláštním“ výhodám, jako je například použití soukromé techniky při odvracení akutního ohrožení. Jinými slovy, možnost samostatného vyhlášení třetího stupně by mělo být pro Zbraslav do budoucna prioritou!
Změny v přípravě na povodně jsou nutné
Zapracovat bude muset i povodí Vltavy, aby po vyhodnocení letošních jarních povodní přepracovala povodňové mapy pro oblast Zbraslavi, ale také Černošic a Radotína, zde může absolutně rozdílný průtok Berounky způsobit rozsáhlé škody, aniž by na vodočtu v Malé Chuchli došlo k překročení 3. stupně povodňové aktivity.
<br>Jako účastník zasedání krizového štábu si ale musím postěžovat i na Českém Hydro-Meteorologickém Ústavu i na Povodí, které neustále měnilo prognózy průtoků. Často se střídaly pohodové scénáře s naprosto fatálními, a to třeba i v průběhu jedné hodiny. Během jednoho zasedání se tudíž připravovalo několik různých letáků, vždy podle toho, jak se aktuálně měnila předpověď. Opakovaně docházelo k prodlevám ve zpracovávání údajů měrných bodů, a to se zpožděním několika hodin! Měnil-li se průtok na VD Vraný, poznali jsme to mnohdy ještě dříve než byly údaje vůbec dopraveny na web. Což je v době, kdy čidla komunikují s centrální databází v reálném čase mikrovlnným spojením, doslova ostudné.
<br>Zajímavou zkušeností byla zpravodajská média. Pevné nervy předvedli například městští strážníci, když se dotírající reportéři jistého denníku snažili dostat do právě evakuovaného domu, aby mohli vyzpovídat postižené. Nutno uznat, že dost nevybíravým způsobem. Jistě jste zaznamenali, že zpráva o údajné evakuaci Lahovic a Lahoviček se dvakrát až třikrát denně objevovala v různých médiích, od seriozních veřejnoprávních stanic po bulvární plátky.
Zbraslav potřebuje účinnou a komplexní protipovodňovou ochranu
V průběhu povodně se mnozí lidé ptali, jak je to vlastně se zpětnými uzávěry na dešťové kanalizaci, jak je to s protipovodňovou ochranou atp. Tedy: zpětné klapky na Zbraslavské dešťové kanalizaci nejsou. Počítá se s nimi až v průběhu výstavby protipovodňové ochrany do které jsou tyto prvky zapracovány. Bude důležité pracovat komplexně, aby se po čase nezjistilo, že na některém chybí. V tuto chvíli je nemají ani v Radotíně, ani ve Velké Chuchli. Jak vypadá projekt protipovodňové ochrany v tuto chvíli, nevím. Nicméně podle mých informací magistrát celý projekt zřejmě pozastaví, protože na něj nejsou v současnosti finanční prostředky. To se týká také Radotína, Velké i Malé Chuchle. Tím by mohlo dojít k časové prodlevě, která by se mohla využít například pro hledání společného kompromisu a specifikaci požadavků na případné změny současného plánu ve světle letošních zkušeností. Jak ale obě strany nedávného konfliktu o podobu protipovodňové ochrany Zbraslavi shodně tvrdí: „Zbraslav protipovodňovou ochranu potřebuje!!!“ Názorový rozdíl panuje pouze v její podobě.
<br><br><b>Závěrečné poděkování</b>
<br>Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se aktivně zúčastnili povodňového Zpravodajství na Lahovických stránkách. Dále všem, kteří přispívali nebo pomáhali ostatním radou, dobrým slovem či povzbuzením. Svůj dík za dobrou práci vysílám i na radnici. Stejně tak děkuji všem dalším členům krizového štábu a ASČR za pomoc a přípravu evakuace starších občanů. Obrovský dík patří týmu dobrovolných hasičů Zbraslavi, Radotína i Lipenců a strážníkům městské policie, kteří nám pomáhali roznášet letáky nebo hlídkovali v naší městské části a dost často taky přiložili ruku k dílu. Zejména na Závisti. DÍKY VŠEM!!!
<br><br>
P.S: Jen mě mrzí že ten německý odpad v Lahovicích neodplul zpět do své domoviny.