Oznámení

Oznámení

13.8.2003 - ZbraslavÚřad  městské  části Praha - Zbraslav, 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, Odbor  místního  hospodářství
tel.: 257 92 14 38


Věc: Informace o vykupování rodinných domů a pozemků s nimi souvisejících v k.ú. Lahovice            Vážení spoluobčané,

           

            Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1041 z 8. 7. 2003 souhlasila se záměrem uzavírat kupní smlouvy mezi hl. m. Prahou (kupující) a vlastníky rodinných domů a pozemků s nimi souvisejících (prodávající) v k.ú. Lahovice, postižených povodní v srpnu 2002, kde předmětem koupě budou rodinné domy a pozemky s nimi související,  ve vlastnictví shora označených vlastníků, přičemž kupní cena bude stanovena podle znaleckého posudku.            Rada hl. m. Prahy pověřila Odbor správy majetku Magistrátu hl. m. Prahy, ve spolupráci s městskou částí Praha - Zbraslav vést jednání s vlastníky předmětných nemovitostí, vedoucí v případě dohody stran k možnosti uzavření kupní smlouvy.

Potřebné podklady pro zahájení jednání jsou:

- žádost vlastníka/vlastníků o vykoupení povodní dotčených nemovitostí

- doklad (potvrzení) příslušného orgánu, že  nemovitosti byly zasaženy povodní a v jakém         rozsahu

- výpis z katastru nemovitostí ne starší 6 měsíců (v originále nebo ověřené kopii)

- právní titul, na základě kterého jsou vlastníky nemovitosti (kupní, darovací smlouva,               rozhodnutí o dědictví)            Potřebné podklady pro vykoupení předmětných nemovitostí mohou vlastníci podat na Úřadu městské části Praha - Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, Odbor místního hospodářství (pan Vacek, Ing. Malá), tel. 25792 1438.             ÚMČ Praha - Zbraslav předá tyto žádosti na Odbor strávy majetku Magistrátu hl. m. Prahy, který povede jednání s žadateli.Vypracování znaleckého posudku na ocenění nemovitosti objedná a náklady spojené s jeho vypracováním hradí hl. m. Praha.

      

Filip Toušek

místostarosta