Otevřený dopis zastupitelům MČ Praha – Zbraslav :

Otevřený dopis zastupitelům MČ Praha – Zbraslav :

19. prosince 2006 9:41:41 - Vážení zastupitelé, přijměte prosím našenázory, jak hodnotíme současnou situaci a co v obecné rovině   navrhujeme :Vznik nových politických subjektů – SZ, Nová Zbraslav nás naplňoval nadějí, že dojde k určitému přeskupení politických sil, které pomohou v naší městské části prosazovat účinněji změny k lepšímu. Především jsme očekávali, že složení Rady Zastupitelstva bude věrně odrážet výsledky voleb, jak poměrným zastoupením v Radě tak společně vyjádřeným programovým prohlášením, jak dále společně pokračovat. Jde nám především o soulad se skutečnými potřebami udržitelného

rozvoje území. Výsledky ustavujícího zasedání  nového zastupitelstva přineslo zklamání, neboť koalice ODS a SNK – ED podle prvních reakcí a nám dostupných informací neprojevila ochotu a vstřícnost k hledání intenzivní spolupráce s dalšími seskupeními, s cílem maximalizovat efektivnost práce zastupitelstva na důležitých úkolech, současných i budoucích. Jsme přesvědčeni, že je třeba v zájmu občanů mnohé v práci zastupitelstva zásadně zlepšit. Je nutno připomenout, že etablovaná koalice získala 49,6 % hlasů a existuje s převahou jednoho hlasu. Současný stav věcí nezaručuje optimální funkci zvoleného zastupitelstva a lze tedy očekávat podobnou míru rivality a neuspořádanosti, která provázela činnost zastupitelstva minulého. Průběh ustavujícího zasedání to jen   potvrdil.


Velmi vypovídající je odmítnutí tajných voleb a další následná, významná rozhodnutí, založená na převaze jednoho hlasu. Všechny uvedené i další, související skutečnosti a aktivity budou doprovázeny dohady o průhlednosti finančního hospodaření, udělování veřejných zakázek, ochranu zbylé přírody, krajiny a kulturních památek a dalších aktivit. Spolu s kodifikovaným vztahem orgánů samosprávy a státní správy, dle zákona o obcích, dochází fakticky opět k nerovnovážné situaci, která nerespektuje spravedlivě poměrné zastoupení odevzdaných hlasů. Lze tedy očekávat pravděpodobnost určitého vlivu silově orientovaných dominantních jednotlivců, s nebezpečím nerespektování většinové vůle obyvatelstva a jeho skutečných zájmů a potřeb nebo eventuelní nežádoucí nečinností. Průběh ustavujícího zasedání nenaplňuje zcela zřejmě základní principy proklamované zastupitelské demokracie. Zažitá zkušenost a realistický pohled na současnou situaci napovídají, že obsah poslaneckého slibu, respektování dobrých mravů a zvyklostí nemusejí mít pravděpodobně stejnou váhu u všech zvolených zastupitelů. Je proto velkým úkolem zastupitelů – a veřejnost to očekává – pokoušet se vytrvale po celé funkční období o potřebné změny,  jakož i uchování osvědčených hodnot, v nejširší shodě při rozhodování Zastupitelstva i Rady Zastupitelstva MČ Zbraslav. Cesta k tomu vede přes společnou, koncepční, vytrvalou práci, zbavenou zbytečné a neproduktivní osobní i skupinové rivality. Rozpozná-li veřejnost kvality svého zastupitelstva, určitě bude reagovat odpovídajícím způsobem.Co tedy dělat ?

1    nerezignujte pod tlakem okolností na svůj poslanecký slib, udržte si zdravý optimismus a energii, buďte velkorysí, vytrvalí, nezklamte své voliče, usilujte o zlepšení kvality lidských vztahů  a efektivnost vyjednávání

2    ujasněte si svoji vedoucí i opoziční roli, nutnou otevřenost, zdůvodněnou toleranci, konstruktivnost, s ohledem na potřeby většiny obyvatel naší městské části

3    sjednoťte se na společné programové koncepci, strategii, prioritách, snažte se netrvat v zájmu dobré věci na existující převaze jednoho hlasu kvalifikovaným přístupem k projednávaným otázkám a kulturou svého projevu, buďte přesvědčiví

4    cílem musí být věcné řešení všech společných problémů a také jejich předcházení – v širokých souvislostech integrované ochrany všech skutečných hodnot v území naší MČ, v souladu s principem předběžné opatrnosti

5    za zásadní považujeme zveřejnění konkrétního programového prohlášení, jeho cílů a účinné zajištění možností presentovat všechny, tj. i kritické názory ve zbraslavských informačních zdrojích bez omezení, případně vytvoření dalšího nezávislého zdroje (pozor na vyžadovanou nekritizovatelnost příp. sponzorů)

6    nalezněte souhlasný postoj k odůvodněnému monitorování důležitých ukazatelů v  území MČ Zbraslav v oblasti ekonomické, sociální a environmentální a využijte všech informačních zdrojů, k informování veřejnosti, předkládejte řešení daných problémů (rozvojových, investičních a dalších). Podporujte vymahatelnost práva.

                                                   

Nezapomeňte, že pasivita je projevem selhání, kdo neřeší problém, stává se jeho součástí.Pokud by veřejnost dospěla k názoru, že lze interpretovat výkon samosprávy jako výkon soukromého vlastnictví veřejných funkcí, zcela v rozporu s obsahem poslaneckého slibu a dobrými mravy,  znamenalo by to nevratné, těžko odstranitelné škody.Vážení zastupitelé,nepředkládáme zajisté nic objevného, apelujeme pouze na vaši zodpovědnost vůči voličům naší MČ, kteří vám dali svoji důvěru, v naději na  trvalé zlepšování kvality života ve svém území. Vzájemný respekt všech zúčastněných je nutným předpokladem. Uvítáme vaši konkrétní reakci a návrh na spolupráci všech zastupitelů MČ. Zvolené zástupce všech seskupení považujeme za zodpovědné a schopné jedince a očekáváme jejich vysoké nasazení. Území MČ Zbraslav bude v důsledku zahájených dopravních staveb 513 a 514 SO Prahy a plánované velkoplošné těžbě štěrkopísku vystaveno  obrovské zátěži. Žádáme vás proto opakovaně, soustřeďte se ve společném úsilí na řešení  velkých současných i budoucích úkolů.Ing.. Eduard Přibyl                                                                                                                                                     Ing. Jiří Fencl CSc.

                                  

                                          Zastupitelé MČ Zbraslav (1989) 1990-1994

Na Zbraslavi, dne  16.12.2006