Otevřený dopis starostovi

Otevřený dopis starostovi

25.3.2003 - Vážený pane starosto,


uplynula již dostatečně dlouhá doba, během níž mohlo nové vedení městské části Zbraslav překonat pochopitelné počáteční obtíže. Poskytnutý čas byl určen pro získání prvních pracovních zkušeností a pro ustavení vlastního stylu práce. Čas trpělivého čekání skončil. Jsme nuceni konstatovat, že nejsme spokojeni se způsobem, jak se řeší či lépe řečeno neřeší řada věcí, vadí nám pomalé tempo práce, jsme nespokojeni i se stylem práce.

Protože je však naším společným zájmem zlepšit situaci, předkládáme Vám malý výčet toho, co je podle našeho názoru možné během velmi krátké doby udělat a věci změnit.A Organizační záležitosti

Je třeba předložit zastupitelům i veřejnosti harmonogram zasedání zastupitelstva, případně, pokud zvolíte i možnost pracovních zasedání, názvy stanovených témat. Dále by jistě zlepšilo vnímání veřejnosti, pokud bychom se při veřejných jednáních přidržovali formálních pravidel - postačí využít ustanovení Jednacího řádu pro omezení doby jednání, pro omezení délky vystoupení v rozpravě a využívání možnosti přihlašování se do rozpravy. Při této příležitosti Vás musíme opakovaně upozornit, že jste dosud nepředložil nový Jednací řád pro stávající volební období ke schválení zastupitelstvem. Veřejnost by jistě uvítala pevnější vedení jednání zastupitelstva. Aktuálním problémem je nevhodné chování některých zastupitelů Vašeho uskupení. Svoji nespokojenost s tím, jak se během třetího veřejného zasedání chovali k přítomným občanům, dala občanská veřejnost dostatečně jasně najevo při samotném jednání a nyní tak činíme i my. Někteří z Vašich zastupitelů prostě postrádají vlastnosti potřebné pro práci zastupitele – je jen na Vás, jak tuto potíž zvládnete. Je též podle našeho mínění nutné, abyste Vy sám osobně využil všech možností a „vylepšil“ své vztahy s občany Lahovic a Lahoviček, podnikl praktické kroky v jejich prospěch, tak jak Vás k tomu vyzývá i Jan Bürgermeister (viz rozhovor v tisku z 26. února).
Vzhledem k tomu, že řada občanů přichází na jednání proto, aby v bodu Různé vznesla připravený dotaz, který se často týká i chodu úřadu, je nutné, aby vedoucí jednotlivých odborů plnili svoji povinnost a účastnili se jednání zastupitelstva až do jeho skončení - upozorňujeme Vás na tuto skutečnost opakovaně. Dále je třeba zlepšit způsob vedení zápisů jednání zastupitelstva. Na závěr již jen maličkost – snad nebude nepřekonatelným problémem přidělit předsedům komisí a výborů pro jejich práci jeden počítač napojený na síť ÚMČ a zřídit jim emailové adresy s přístupovým heslem.


B Připomínky k předkládanému rozpočtu

Ve věci rozpočtu, který bude schvalován 24. března, máme stále několik konkrétních dotazů: Kde se v jeho příjmové části „skrývají“ povodňové dary od města Vídně a ze švýcarského Binningenu? Kolik a z čeho hodláte zaplatit za vyšetřovací audit, z rozpočtu to nelze vyčíst. Dále Vás opakovaně upozorňujeme, že stále chybí zpráva o výsledku hospodaření za rok 2002. Chybí Povodňový účet - zpráva o tom, kolik stály povodně a nakolik obec zadlužily. Stále chybí i důvodová zpráva, přestože jsme se na její potřebnosti shodli na minulém zasedání zastupitelstva!

Náš postoj k předkládanému rozpočtu je limitován tím, jak jste zareagoval na naši prosbu vytvořit Fond rozvoje. Přejmenovat Fond rezerv na Fond rezerv a rozvoje názorně dokládá, jaký význam předkladatel rozvoji ve svých cílech přikládá a jakou jeho míru můžeme očekávat. Skutečnost, že ve fondu je slovy 40 tisíc korun (viz zápis z jednání Finančního výboru ze dne 26. února) je prostě trapná. Pokud bylo možné nalézt 750 tisíc na nákup dvou automobilů, bylo jistě i možné vyčlenit adekvátní částku na Fond rozvoje. V tomto úhlu pohledu je možné komentovat i některé další „rozvojové“ položky předkládaného rozpočtu. Řečeno jednoduše, podle předkládaného rozpočtu, dosavadního tempa práce a způsobu řízení nevěříme, že zvládnete realizovat byť i jen část svého programu (o tom však dále).


C Aktuální úkoly nutné pro nastartování změn

Na základě práce Stavební komise došlo ke konsensu v názoru na další postup. Je nutné v reálném čase zadat dopravní studii, vyhlásit veřejnou soutěž na Zbraslavské náměstí a ustanovit profesionální postup při zadávání stavebních prací a jejich přejímání.
Dále je nutné zaujmout postoj ke stavbě dálničního okruhu (stavba 514), a to nejen připravovaným seznámením veřejnosti se stavbou. Požadujeme na některém z příštích jednání zastupitelstva zformulovat stanovisko zastupitelstva k této stavbě, projednat možnosti minimalizace nepříznivých dopadů a smluvní zajištění konkrétních připomínek a požadavků Zbraslavi. Vedení obce disponuje názorem komise pro životní prostředí týkajícím se této stavby a má všechny další možnosti pro přípravu podkladů.


D Couvání z problémů

Je jistě velkým pokušením vyhnout se problematickým záležitostem a odsouvat je tak dlouho, než se na ně zapomene a ony samy se pak jaksi vytratí z povědomí. Pokuste se, prosím, odolat tomuto pokušení. Pokud tedy nechcete realizovat projekt tzv. Prvních patnácti nejdůležitějších úkolů, který mohl být hotov ve své první fázi do konce března(!), měl byste alespoň dodržet svůj slib a podat podrobnou právu o problémech v něm obsažených. Dále jste slíbil seznam doplnit o jiné „ožehavé“ problémy – to se však dosud nestalo. Nemyslíme si, že kvalifikovaným důvodem pro jeho zamítnutí je Vaše představa, že nelze zastupitele nutit, aby se zabývali problémy obce na vyžádání (podle návrhu si totiž zastupitelé měli úkoly vybírat). Ožehavé problémy města je třeba nejen pojmenovat, ale i řešit – i to je obsah Vaší práce. Jedním z ožehavých problémů je kupříkladu zvyšující se kriminalita v naší obci a neschopnost vypořádat se s úklidem veřejných ploch.Vážený pane starosto, očekáváme Vaše návrhy a jsme stále připraveni je posoudit a samozřejmě i aktivně spolupracovat na jejich řešení.

S pozdravem

Klub zastupitelů Široká koalice pro městskou část Zbraslav