LAHOVICKÁ VÝZVA DUBEN 2003.

LAHOVICKÁ VÝZVA DUBEN 2003.

23.5.2003 - Vážení spoluobčané, vážení ministři, volení zástupci obcí, krajů a všichni, kdo máte co říci k povodňové situaci v povodí Vltavy a Labe.
       Rozhodli jsme se na Vás obrátit s naší výzvou k diskusi o odstranění nebezpečí opakování katastrofy jako byla loňská srpnová povodeň.  Jsme občané části Prahy zvané Lahovice a Lahovičky. Srpnová povodeň 2002, strašným způsobem zasáhla do našich životů.


Zaplavila naše domovy až do výše šesti metrů a způsobila  nám obrovské škody na našich majetcích. Devět měsíců po povodni jsme již procitli. Z počátečních slibů mnoho nezůstalo. Dnes již víme, že nám nechce pomoci ani město Praha, jehož jsme součástí. Ochranné bariéry, které mají chránit hlavní město, naše domovy chránit nemají. Nyní se zdá, že tomu bude přesně naopak. Neboť dříve vybudovaná a nově plánovaná protipovodňová opatření povodňovou situaci Lahovic ještě zhorší! Prý jen o několik decimetrů, ale kdo zažil to co my, ví že mnohdy právě centimetry rozhodovaly o tom, zda bude zatopeno poslední obytné podlaží či ne!

       Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli sdružit se do občanského sdružení, které bylo za tímto účelem založeno. Jeho název je “Asociace postižených povodní“, dále APP. APP je otevřená všem zájemcům o členství. Stanovy APP jsou uveřejněny ZDE. V našem sdružení převládl názor, že soustředit se na pouhé pasivní odstraňování následků povodní, kterým stavění stěn v Praze okolo Vltavy je, je chybou. Tato pasivní ochrana neřeší situaci podobně postižených obcí jako je naše. Ba naopak, odvádí pozornost i finanční prostředky od řešení, které by mohlo přinést užitek většině potencionálně poškozených. Proto APP  ze svých skromných prostředků, zadala vypracování studie, která ukazuje cestu, jak povodně podobné té loňské eliminovat tak, aby nedošlo ke škodám.  Dosud nikdo nepřišel s návrhem řešení podobného tomu, který pro APP vypracoval Ing. Jaroslav Kubec CSc. Tato studie jde ještě dál. Mění náš pohled na funkci Vltavské kaskády, na její ochranné, energetické a dokonce dopravní možnosti.  Ve studii je rámcově odhadnuta i cena díla a vyplývá z ní, že zajištění  Povltaví, Polabí a dokonce částí Německa před povodní jako byla loňská katastrofa, by nemuselo být nákladnější než připravovaná díla pasivní ochrany Prahy. Je tedy otázkou, zda by Praha měla budovat  připravované bariéry, které neřeší ani ochranu všech  Pražanů. Je otázkou zda nesdružit finanční prostředky a řešit globálně ochranu pro všechny   postižené obce.  Vzhledem k tomu, že by eventuelní pozitivní dopad výše zmíněného díla mohl být zaznamenán i v Německu, není vyloučené čerpání finančních zdrojů EU. V každém případě dokázala srpnová povodeň napáchat astronomické škody, vedle nichž je cena navrhovaného díla minimální.    

       Vážení spoluobčané, prostudujte si výše zmíněnou studii umístěnou ZDE. Osloví-li Vás tato studie spojte se s naším sdružením v tlaku na kompetentní orgány. Tento tlak by měl podnítit hlubokou  odbornou diskusi, která bez politického zadání nemá naději na vyústění ve smysluplný závěr.   

      Budeme velmi rádi, jestliže Vás osloví stanovy APP.  APP je koncipováno jako otevřené sdružení, do něhož se může přihlásit jakýkoli občan, který se ztotožní s jeho cíly. Budeme rádi, když se s námi spojíte a budete spolupracovat na společné věci.                S pozdravem.

Za  Asociaci postižených povodní, Stanislav Žufníček , Karel Rada, Josef Elmer, Vladislav  Biskup, Karel Vaidl, Soňa Hasenkopfová.Asiciace postižených povodní.

Na Staré 148

159 00 Praha 5

E-mail: obcane@lahovicky.cz