Jednání zastupitelstva MČ Zbraslav

Jednání zastupitelstva MČ Zbraslav

18. září 2006 10:55:21 - Starosta MČ Praha Zbraslav Vás zve na jednání zastupitelstva MČ Praha Zbraslav které se bude konat v městském domě ( U malé řeky 3 )

Na programu jednání jsou tyto body:


1)  Zahájení

2)  Volba návrhové komise

3)  Schválení programu jednání

4)  Kontrola usnesení 28. zasedání zastupitelstva městské části

5)  Interpelace a dotazy občanů

6)  Zpráva o činnosti

7)  Navýšení rozpočtu o dotaci na nákup kompenzačních pomůcek

8)  Navýšení rozpočtu o neúčelovou dotaci

9)  Projednání závěrečného účtu

10) Prodej částí pozemku parc. č. 916/1 v k.ú. Zbraslav

11) Prodej bytového domu č.p. 874 včetně souvisjících pozemků

12) Prodej pozemků parc. č. 2918/78 o výměře 7067m/2, 2918/79 o výměře 3905m/2, 2918/84 o výměře 9102m/2, vše v k.ú. Zbraslav

13) Zvýšení nájemného

14) Závěr